2012 Imagine RIT Exhibit

Graduate Industrial design students

Vignelli Center for Design Studies (Other) Classwork

Project Image
Project Image

Chunxiao Zhu, Danwei Ye, David Strauss, Flora Qiangwei Zhu, Igor Sobolevsky, Jason Liu, Jong Soo Gang, Miguel A. Cardona Jr., Randall Yarborough, Siyang Amanda Gong, Xiaoxiao Pu, Xiaoyu Wu, Josh Owen